Obec Dekýš

Africký mor ošípaných

Kritériá biologickej bezpečnosti pre chovy ošípaných pri AMO: 

    ​ Zákaz skrmovania potravinových odpadov a zabezpečiť odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov v súlade s Nariadením (EK) č. 1069/2009. 

    ​ Zákaz kontaktu s ošípanými z ostatných chovov alebo s diviakmi. Ošípané majú byť držané tak, aby nenastal priamy ani nepriamy kontakt s ošípanými z iných chovov alebo ošípanými z priestoru mimo chovov a ani s diviačou zverou. 

    ​ Zákaz kontaktu s akoukoľvek časťou tela diviakov ( vrátane ulovených alebo mŕtvych diviakov / mäsa / vedľajších živočíšnych produktov ). 

    ​ Vlastník ( alebo držiteľ ) by mal prijať primerané biohygienické opatrenia ako sú prezliekanie oblečenia a prezutie sa pri vstupe do maštale a pri odchode z nej. Dezinfekcia sa má vykonať pri vstupe do chovu / do maštale. 

    ​ Nesmie sa vykonávať žiadna poľovnícka činnosť 48 hodín pred kontaktom s ošípanými. 

    ​ Zákaz vstupu do chovu / maštale nepovolaným osobám / vozidlám. 

    ​ Domáce zabíjačky nahlasovať najneskôr jeden pracovný deň vopred na RVPS Žiar nad Hronom tel. č. +421 45 6733192. 

    ​ Zákaz kŕmenia ošípaných zelenými rastlinnými krmivami ( čerstvou trávou, lucerkou alebo obilím ). Kŕmenie týmito krmivami je možné iba ak boli skladované ( mimo dosahu diviačej zveri ) najmenej 30 dní pred kŕmením. 

    ​ Zákaz používania slamy na podstielku ošípaných. Podstielanie je možné, iba ak je slama skladovaná ( mimo dosahu diviačej zveri ) najmenej 90 dní pred jej použitím. 

    ​ Zabezpečiť chov ošípaných tak, aby žiadne diviaky alebo iné zvieratá ( napr. psy, mačky...) nemali prístup do chovu / maštale. 

Základné informácie pre občanov: 

    ​ V prípade nájdenia uhynutého diviaka oznámiť urýchlene nález príslušnému užívateľovi poľovného revíru ( poľovníkom ) respektíve na RVPS Žiar nad Hronom tel. č. +421 45 6733192. 

    ​ Za žiadnych okolností nemanipulovať s nájdenou uhynutou zverou. 

    ​ Zdržiavať sa akýchkoľvek návštev v chovoch ošípaných, nie v tom istom oblečení, najmä po návšteve extravilánu obce ( napr. zber húb, lesných plodov, prechádzke so psom a pod. ). 

Každý chovateľ ošípaných v Slovenskej republike je povinný zaregistrovať svoj chov a ošípané v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat. Neregistrovaný chov ošípaných je porušením zákona č. 39/2007 Z. z. V prípade potvrdenia nákazy v neregistrovanom chove ošípaných, nemá chovateľ nárok na náhradu škôd spojených s likvidáciou nákazy. 

Nákup ošípaných v SR je možný len z registrovaných chovov a ošípané musí sprevádzať sprievodný doklad na premiestnenie ošípaných na chov a produkciu. Nákup ošípaných bez týchto náležitostí od pokútnych predajcov je jednak porušením platných predpisov, ale nesie so sebou riziko neznámeho zdravotného stavu ošípaných s možnosťou ochorenia na AMO a likvidácie ošípaných pod úradným dozorom. 

AMO nie je sezónna nákaza ! Pokiaľ je AMO prítomné v prírode v populácii diviačej zveri, trvanie nebezpečenstva prenosu do chovu domácej ošípanej je časovo neohraničené !! 

V súčasnosti nie je k dispozícii účinná vakcína proti AMO.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  AMO_bioopatrenia_farma864 kB [pdf]