Obec Dekýš

Región Sitno časť 2.

Opatrenia a aktivity, oblasť č. 2
"Ochrana kultúrnych pamiatok, kultúra"

GLOBÁLNY CIEĽ:

    Kvalitné kultúrne podujatia vo fungujúcich a vybavených kultúrnych zariadeniach (divadelná sála, kultúrny dom, historické časti mesta) v prostredí identifikovaného, vhodne prepojeného, dobre prezentovaného a interpretovaného dedičstva regiónu Sitno

Strategický cieľ 1.:Skvalitnenie manažmentu mesta v oblasti riadenia kultúrneho života a pamiatkovej starostlivosti

AktivitaRealizátor
prospešné personálne zmeny (na základe vykonaného personálneho auditu) vo vzťahu k rozvoju kultúry a pamiatkovej starostlivosti v BŠMesto Banská Štiavnica
školenia, tréningy zamestnancov, manažérov (aj volených)Združenie Sitno
zriadenie klientského centra pre využitie výmeny informácií a propagáciu v oblasti kultúry / pamiatokZdruženie Sitno
transparentné a jasné stanovenie urbanistickej regulatívy mesta -priorita vytvoriť systém pravidelných verejných diskusií (médiá, internet, kultúrna tribúna, ...)Mesto Banská Štiavnica

Strategický cieľ 2.:Institucionaiizacia pravidelnej komunikácie zúčastnených strán

AktivitaRealizátor
oživenie a rozšírenie stavebnej komory (bude mať aj pamiatkovú starostlivosť) pri MsÚ; zabezpečenie aktívneho členstva architektov, pamiatkárov, oddelenia výstavby MsÚ, investorov, výtvarníkov, záhradných architektov, technických služieb, ..)Mesto Banská Štiavnica, obce
pravidelné stretávanie (1x za mesiac); diskusia a komunikácia v problémových oblastiachZdruženie Sitno
pravidelné oboznamovanie verejnosti s výsledkami diskusie (tabuľa v klientskom centre, internet, médiá, verejné diskusie)Združenie Sitno
zabezpečenie spätnej väzby názorov občanov (riadený prieskum, internet, médiá, ...)Združenie Sitno

Strategický cieľ 3.:Zlepšenie propagácie kultúrnych podujatí a aktivít v regióne ako aj samotného regiónu.

AktivitaRealizátor
príprava webovej stránky s celoročným prehľadom kultúrnych podujatí a akcií, ktoré sa konajú v regióne SitnoZdruženie Sitno, podnikatelia, MVO, Slovenské Banské Múzeum
vytvorenie atraktívnej a pravidelne aktualizovanej webovej stránky na propagáciu kultúrnych aktivít a podujatí ako aj historických a prírodných atraktivít vo viacerých jazykových mutáciáchZdruženie Sitno

Strategický cieľ 4.:Podpora spolupráce pamiatkárov a investorov (majiteľov historických budov) pre zlepšenie technického stavu historických budov a nájdenie ich najvhodnejšieho využitia

Opatrenie 1:Vyriešenie majetkovo-právnych vzťahov

AktivitaRealizátor
uplatňovať legislatívne možnosti pri správe, údržbe, rekonštrukcii a využívaní objektovSamsprávy, štátna správa, vlastníci objektov, pamiatkový úrad
korektné dokončenie a schválenie územného plánuSamospráva, pamiatkový úrad, občania, podnikatelia, MVO
zadefinovanie podporných mechanizmov a úľav pre majiteľov historických budov, ktorí napĺňajú podmienky pamiatkovej starostlivosti a zámery mestaSamospráva, pamiatkový úrad

Opatrenie 2:Zlepšenie komunikácie pamiatkového úradu s vlastníkmi budov

AktivitaRealizátor
sprístupnenie pamiatkárskej problematiky bežným ľuďompamiatkový úrad
budovanie konsenzov a riešenie konfliktovMVO, samospráva, štátna správa
zásady/manuál pamiatkovej starostlivostiSamospráva, pamiatkový úrad
uskutočniť verejné prezentácie a stretnutia zástupcov pamiatkového úradu s občanmi mesta ako aj s vlastníkmi historických budov za účelom ztranparentnenia rozhodovania pamiatkárov pri rekonštrukciáchPamiatkový úrad, samospráva

Opatrenie 3:Zavedenie podporných mechanizmov pre vlastníkov historických budov, ktorí rešpektujú pamiatkarské pravidlá

AktivitaRealizátor
mikropôžičky, grantyMVO, banky, samospráva, štát, VUC
daňové úľavysamospráva
asistencia a spolupráca pri obnoveSamospráva, pamiatkový úrad
propagácia dobrých príkladovPamiatkový úrad, samospráva
príprava zásobníka projektov rekonštrukcie historických budov vo vlastníctve mesta ako aj vo vlastníctve súkromných osôb za účelom získania prehľadu o množstve finančných prostriedkov potrebných na ich rekonštrukciu (aj pre fondy EU)Združenie Sitno

Opatrenie 4:Realizácia programov na zvýšenie povedomia o kultúrnom dedičstve

AktivitaRealizátor
kampane, práca s médiami, prezentácieZdruženie Sitno, MVO
vzdelávanie: v školách, ale aj odborníkov, úradníkovŠkoly, pamiatkový úrad, MVO