Obec Dekýš

Región Sitno časť 3.

Opatrenia a aktivity, oblasť č. 3
"Územný rozvoj, životné prostredie, infraštruktúra a doprava"

GLOBÁLNY CIEĽ:

Rozvoj regiónu Sitno zabezpečiť cez ochranu unikátneho prírodného, kultúrneho a historického dedičstva, dobudovanie technickej infraštruktúry a dopravného napojenia regiónu, vytvorenie podmienok pre rozvoj školstva a ľudských zdrojov, ochranu životného prostredia a efektívne využitie zákona o rozvoji regiónu Sitno.

Strategické ciele:

  1. Chrániť a obnovovať unikátne historické, kultúrne a prírodné pamiatky s cieľom využitia pre rozvoj Banskej Štiavnice a okolia,
  2. Rozvíjať školstvo v Banskej Štiavnici s cieľom vytvárania kvalifikovanej pracovnej sily, Z: BBSK, mesto Banská Štiavnica, školy, ÚPSVaR
  3. Komplexne a koordinovane dobudovať technickú infraštruktúru (cestná sieť, vodovod, kanalizácia, odpady, ...), vrátane dobudovania dopravného napojenia Banskej Štiavnice, Z: mesto Banská Štiavnica, BBSK, vodárenská spoločnosť, SSE, SPP, Slovák Telecom, mobilní operátori
  4. Podporovať investičné zámery napomáhajúce rozvoju Banskej Štiavnice a okolia, Z: mesto Banská Štiavnica, BBSK
  5. Monitorovať a sanovať staré ekologické záťaže, Z: Rudné bane š.p., MŽP, Banský úrad

Strategický cieľ 1:Chrániť a obnovovať unikátne historické, kultúrne a prírodné pamiatky s cieľom ich využitia pre rozvoj regiónu Sitno

AktivitaRealizátor
Vytvoriť pešiu zónu v historickom centre mesta Banská ŠtiavnicaMesto Banská Štiavnica
Vytvoriť systém statickej a dynamickej dopravy, vrátane verejnej dopravy a pohybu chodcov v meste Banská ŠtiavnicaDopravný inšpektorát
Vytvoriť konsenzuálny návrh platnosti kompetencií jednotlivých inštitúcií na území mesta Banská ŠtiavnicaMesto Banská Štiavnica, Správa CHKO, Pamiatkový úrad, Banský úrad, Vodospodársky podnik, Lesy

Strategický cieľ 3:Komplexne a koordinovane dobudovať technickú infraštruktúru (cestná sieť, vodovod, kanalizácia, odpady, ...), vrátane dobudovania dopravného napojenia regiónu Sitno

AktivitaRealizátor
Vytvoriť systém separovaného zberusamosprávy
Vytvoriť integrovaný plán rozvoja inžinierskych sietísamosprávy, BBSK, správcovia sietí
Presadiť napojenie regiónu na rýchlostné komunikácie medzi priority BBSKMesto Banská Štiavnica, poslanci BBSK za okres Banská Štiavnica