Obec Dekýš

Región Sitno časť 1.

Opatrenia a aktivity, oblasť č. 1
„ Vonkajšie vzťahy, rozvoj turizmu, imidž mesta a regiónu"

GLOBÁLNY CIEĽ:

    Na základe vypracovanej stratégie rozvoja cestovného ruchu regiónu Sitno, založenej na efektívnej spolupráci subjektov CR, samospráv a MVO využiť vysokú koncentráciu špecifických atraktivít a možností cestovného ruchu na vytvorenie celoročnej kvalitnej a širokej ponuky medzinárodne konkurencie schopných služieb, pri rozvíjaní imidžu regiónu ako významného kultúrneho centra.

Strategické ciele:

  1. Vytvoriť samostatnú výkonnú a riadiacu jednotku pre rozvoj cestovného ruchu v regióne
  2. Prijať stratégiu rozvoja cestovného ruchu s cieľom eliminovať živelný a nekoordinovaný rozvoj
  3. Vytvoriť efektívnu spoluprácu subjektov CR a samospráv najmä v oblasti organizovania ponuky služieb pre turistov a marketingu
  4. Zabezpečiť údržbu, rozvoj a využitie vysokej koncentrácie atraktivít pre cestovný ruch v Banskej Štiavnici a okolí
  5. Skvalitniť a rozšíriť ponuku služieb CR, s dôrazom na Slovenské banské múzeum, Geopark, tradičné podujatia, obslužný personál a celoročnú turistickú sezónu
  6. Vytvárať podmienky pre rozvoj BŠ ako európskeho kultúrneho centra

Nasledovné strategické ciele boli vybrané ako prioritné a realistické na riešenie v rokoch 2005-2007:

  1. Vytvoriť samostatnú výkonnú a riadiacu jednotku pre rozvoj cestovného ruchu v regióne
  2. Prijať stratégiu cestovného ruchu Banskej Štiavnice a okolia s cieľom eliminovať živelný a nekoordinovaný rozvoj
  3. Skvalitniť a rozšíriť ponuku služieb cestovného ruchu, s dôrazom na Slovenské banské múzeum, Geopark Banská Štiavnica, tradičné podujatia, obslužný personál a celoročnú turistickú sezónu

Strategický cieľ 1:Vytvoriť samostatnú výkonnú a riadiacu jednotku pre rozvoj cestovného ruchu v regióne

AktivitaRealizátor
Založiť regionálne združenie cestovného ruchu, ktorého členovia budú podnikateľské subjekty, samosprávy, MVO, informačné centrá, banky,...Združenie Sitno

Strategický cieľ 2:Prijať stratégiu rozvoja cestovného ruchu regiónu Sitno s cieľom eliminovať živelný a nekoordinovaný rozvoj

AktivitaRealizátor
Vypracovať posúdenie o kvalite a aktuálnosti spracovaných strategických rozvojových dokumentov o cestovnom ruchu v Banskej Štiavnici a okolíZdruženie Sitno
Zaktualizovať a dopracovať existujúce strategické rozvojové dokumenty o cestovnom ruchu v Banskej Štiavnici a okolí do stratégie cestovného ruchuZdruženie Sitno
Prijať stratégiu rozvoja cestovného ruchu Regiónu Sitno ako záväzný rozvojový dokumentZdruženie Sitno, mestské zastupiteľstvo Banskej Štiavnice
Rešpektovať a dôsledne implementovať prijaté stratégieZdruženie Sitno, samosprávy
Vytvoriť funkčné združenie aktérov CR so zapojením obcí podnikateľských subjektov a NO za účelom systémovej spolupráce, ponuky komplexných produktov a spoločnej propagácieZdruženie Sitno, podnikatelia
Rozšírenie propagačných materiálov v tlačenej forme o regióne v jazykových mutáciáchZdruženie Sitno, Pamiatkový úrad, SCK, SKT
Zvýšiť kvalitu služieb TIKu - školeniami zamestnancovZCR

Strategický cieľ 3:Skvalitniť a rozšíriť ponuku služieb cestovného ruchu, s dôrazom na múzea, Geopark Banská Štiavnica, tradičné podujatia, obslužný personál a celoročnú turistickú sezónu

AktivitaRealizátor
Vybudovať informačný a orientačný systém mesta Banská Štiavnica a okoliaMesto Banská Štiavnica spolupracujúce subjekty: Pamiatkový úrad, SCK, SKT, cestovné kancelárie, verejnosť
Zrekonštruovať, dobudovať a udržiavať sieť turistických, náučných chodníkov a prehliadkových trás pre celoročné využitieSpráva CHKO, Región Sitno, mesto Banská Štiavnica, SAŽP, KST, SCK, ...
Organizovať vzdelávacie aktivity najmä v oblasti cestovného ruchuRegión Sitno, regionálne združenie cestovného ruchu, vzdelávacie inštitúcie, OÚPSVaR
Zlepšiť kvalitu a propagáciu existujúcich múzeíSBM, Múzeum Sv. Anton
Ďalej budovať a prevádzkovať GeoparkSBM, SAZP
Dobudovať expozíciu štôlne GlanzenbergMesto Banská Štiavnica
Vytvoriť zásady pre organizovanie a koordináciu kultúrnych podujatíMesto, Región Sitno, regionálne združenie cestovného ruchu
Vytvoriť podmienky pre seminárnu turistiku - najmä prezentačné priestoryPodnikateľské subjekty, vzdelávacie inštitúcie
Vytvoriť propagačnú interaktívnu internetovú stránku vo viacerých jazykových mutáciách propagujúcu turistické atraktivity a ponuku služiebRegión Sitno, regionálne združenie CR, podnikateľské subjekty
Zatraktívniť verejné priestory regiónu (čistota, prvky drobnej architektúry, úprava výkladov, ...)Mesto Banská Štiavnica, Región Sitno
Osadenie turisticko-informačných značeníRegionálne združenie CR, Región Sitno, SAŽP
Riešiť otváracie hodiny v obchodoch najmä počas letnej turistickej sezónyMesto Banská Štiavnica, podnikatelia