Obec Dekýš

Vykurovacia sezóna začala. Nezanedbajte stav Vášho vykurovacieho telesa a komína !

Plagát - komín-1_page-0001

S príchodom vykurovacej sezóny prichádzajú vo zvýšenej miere aj požiare rodinných domov, ktoré sú najmä spojené so zlým stavom vykurovacieho systému. Nepodceňujte stav Vášho komína a vykurovacieho telesa! Je nutné dbať najmä na čistotu komína a bezpečnú vzdialenosť horľavých konštrukcií a materiálov od vykurovacích telies a komínov. Nikto z Vás predsa nechce znášať škody spôsobené požiarom na vlastnom majetku, ktorým sa navyše dalo predísť dodržiavaním jednoduchých zásad.


Viete o aké zásady ide?

1. Čistite komín v pravidelných lehotách:

    •ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW,  raz  za:

      - 4 mesiace - spotrebiče  na tuhé alebo kvapalné palivá,

      - 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,

      - 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

    •ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:

       - 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,

       - 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.

       - v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky

2. Neumiestňujte v okolí spotrebiča horľavé materiály ani neumiestňujte spotrebič v blízkosti horľavých stavebných konštrukcií.  (Pre kotol na tuhé palivo je minimálna vzdialenosť 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)! 

3. Nezanedbávajte konštrukčný stav komína (drevené konštrukcie v blízkosti komínových telies, netesnosti, špáry a pod.)!

4. Pod spotrebič je nutné umiestnenie nehorľavej podlahy! Presah nehorľavej podlahy alebo podložky musí byť minimálne 300mm pred spotrebičom a 100mm po bokoch spotrebiču na tuhé palivo.

5. Pripojenie a spustenie spotrebiču nechajte na odborne spôsobilú osobu (pripojenie môže vykonať len kominár alebo revízny technik komínov)!

6. Na vykurovanie nepoužívajte iné palivo, aké je pre spotrebič určené ! 


Venujte Vášmu vykurovaciemu systému dostatočnú pozornosť. Jedná sa predsa o Váš majetok. 

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky331 €. 


„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne  ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“