Obec Dekýš

Začatie konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub drevín

Obec Svätý Anton, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov § 2 písm. f) a podľa § 69 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamuje začatie konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub  drevín rastúcich mimo, ktoré rastú na pozemkoch parcelné čísla E-KN 116/1 (ostatná plocha)  v zastavanom území obce Dekýš v zložení:

    • 3 ks hrab obyčajný – obvod kmeňa vo výške 1,3 m: 47 cm

    • 1 ks dub – obvod kmeňa vo výške 1,3 m: 62 cm

    • 3 ks agát – obvod kmeňa vo výške 1,3 m: 38 cm


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
08. 12. 2021  Oznámenie konania výrub drevín - Dekýš75 kB [pdf]